BBMRI.TR HAKKINDA

BBMRI-ERIC (Biyobanka ve Biyomoleküler Kaynaklar Araştırma Altyapısı- Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumu); biyolojik kaynaklara ve altyapılara erişimi sağlamak, ve biyomoleküler ve biyomedikal araştırmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur. Konsorsiyumun temel hedefi, Avrupa dağılımlı bir araştırma altyapısı kurmak, onu yönetmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa’nın en büyük sağlık araştırma altyapılarından biri olan BBMRI-ERIC’in 2020 yılı itibariyle üye sayısı 20’dir.

Türkiye, BBMRI-ERIC kapsamında gözlemci üye olarak yer almaktadır. Türkiye’nin BBMRI-ERIC altyapısına bilimsel olarak katılımı, Kalkınma Bakanlığı’nın ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin katkıları ile gerçekleşmiştir. BBMRI– Türkiye (BBMRI.tr) çalışmalarına 2014 yılında başlamıştır , ve ulusal koordinasyon İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) desteği ile sürmektedir. Bu sayede Türkiye’nin Avrupa Birliği Sağlık Araştırma Altyapılarına entegrasyonu sağlanmıştır. Ülkemizde araştırma biyobankalarının BBMRI-ERIC standartlarında yapılanması, uluslararası kalite kontrol standartlarının uygulanması açısından kritik bir öneme sahiptir. 2019 yılından itibaren BBMRI.tr’nin Avrupa Araştırma Altyapılarında temsiliyet süreci TÜBİTAK-ARGES tarafından koordine edilmektedir.

BBMRI.tr, 2015 ve 2019 yılları arasında, amacı BBMRI ERIC’in hizmet uygulamalarını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek olan ADOPT BBMRI-ERIC HORIZON-2020 projesi ekibinde yer almıştır. Projenin Türkiye koordinatörü DEÜ-İBG olup, ülkemizden diğer proje ortakları Hacettepe Üniversitesi Biyobanka ve Genom Merkezi (HUBIGEM), ve İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Enstitüsü (DETAE) H.Behçet Yaşam Bilimleri Merkezidir.

BBMRI.tr’nin dört amacı vardır:
1. Ülkemizde faaliyet gösteren
biyobankalar arasında genel bir koordinasyon oluşturmak,

2. Türkiye’de etik ve yasal ilkeler doğrultusunda yeni biyobankaların kurulmasına katkı sağlamak,

3. Ulusal Biyobanka Ağı’nın oluşumu ve sürekliliğine destek olmak, ve biyobankaların harmonizasyonunu, birbirleriyle iletişimde ve senkronize olmalarını desteklemek.

4. Avrupa araştırma altyapısına katkıda bulunurken, BBMRI-ERIC biyobanka uygulamaları ve kalite kontrol yönetimlerine dair bilgileri ulusal biyobankalar ile paylaşmak, böylece tüm araştırmacıların, kalite kontrolü belirli standartlarla sağlanmış insan biyolojik örneklerine ve bu örnekler ile oluşturulmuş verilere ulaşabileceği adil bir erişim sistemi kurmak.

BBMRI.tr iş planının odak noktaları :
1. Biyolojik materyallerin ve ilişkili verilerin toplanması, depolanması, anonimleştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması için Standart Uygulama Prosedürleri’nin (SOP) ülkemizdeki
biyobankalara uyumlandırılması,

2. Biyobankalarda yer alan örneklerin ve bu örneklerle ilişkili verilerin ulaşılabilirliğini ,ve veri güvenliğini sağlamak için bir bilgi teknolojisi alt yapısının oluşturulması,

3. Farklı merkezlerde biyobankalanan biyolojik örnek koleksiyonları ve ilişkili verilerin kayıtlarının standartlaştırılmasına, kalite güvencesinin ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik etik, yasal ve sosyal düzenlemelerin uygulanmasına katkı sağlanması,

4. Biyobankalar ve biyobankaların araştırmalar üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığın artmasına yönelik her düzeyde eğitim ve tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi ve /veya düzenlenmesine katkıda bulunulmasıdır.